Zaživel je Portico − portal do znanja o mestih

Portico je evropska platforma znanja o mestih, ki jo razvija Evropska pobuda za mesta (EUI), financira pa Evropska unija, da bi podprla boljše oblikovanje in izvajanje mestnih politik in strategij.

Številne evropske pobude ustvarjajo vsebine in znanje, povezane s trajnostnim razvojem mest. Portico si prizadeva dostop do zakladnice obstoječega znanja olajšati. Zagotavlja skladnejšo, na znanju temelječo podporo urbanim akterjem na lokalni, regionalni, nacionalni in na ravni EU. Krepi oblikovanje politik, ki temeljijo na dejstvih.

Poslanstvo portala Portico je mestnim akterjem olajšati navigacijo med viri znanja številnih partnerjev, zlasti v okviru kohezijske politike, in poiskati vire, ki najbolj ustrezajo njihovim potrebam. Prav tako omogoča boljše razumevanje, kako jih lahko različne pobude za mesta podprejo. Hkrati ustvarja skupnosti, ki si lahko pri izvajanju trajnostnega urbanega razvoja vzajemno pomagajo.

Ključni partnerji, ki so že vključeni v nastajanje platforme so URBACT, Skupno raziskovalno središče Evropske komisije, program za mednarodno urbano in regionalno sodelovanje IURC, JPI Urban Europe in Interreg Europe.

Platformo sestavljajo trije glavni stebri:

Knowledge Hub

Knowledge Hub je zasnovan kot shramba znanja in združuje vire in orodja iz evropske pobude za mesta, kohezijske politike EU in drugih pobud EU, da bi pomagal strokovnjakom, ki se ukvarjajo z mesti, pri krepitvi njihovega znanja in spretnosti. Od poglobljenih študij do kratkih političnih povzetkov, študij primerov ali posebnih orodij, Portico strokovnjakom za mesta zagotavlja prilagojen izbor vsebin za izboljšanje njihovega znanja in veščin na tematskih področjih in izvedbenih temah na področju urbanega razvoja.

Urban Panorama

Orodje Urban Panorama, ki temelji na že obstoječem bogastvu znanja in pobud na evropski ravni, omogoča pregled glavnih akterjev, ki prispevajo k oblikovanju in izvajanju politik in strategij trajnostnega urbanega razvoja. Orodje Urban Panorama povezuje strokovnjake z najustreznejšimi pobudami za mesta glede na njihove potrebe. Omogoča pregled dejavnosti, znanja, učnih in finančnih virov za trajnostni urbani razvoj v Evropi.

Community

Portico združuje živahno skupnost urbanih praktikov, oblikovalcev politik in strokovnjakov iz vse EU in vam omogoča, da ustvarite svoj prostor za izmenjavo in sodelovanje. Povezuje kolege, s katerimi lahko izmenjujete ideje, se seznanite s prihajajočimi dogodki in sodelujete v tematskih razpravah o trajnostnem urbanem razvoju.