[Razpis] Tematska partnerstva Urbane agenda za EU: Mesta enakosti in Hrana

 

Evropska komisija je objavila razpisa za vzpostavitev dveh novih tematskih partnerstev Urbane Agende za EU. Urbana agenda za EU naslavlja izzive mest z vzpostavitvijo partnerstev med mesti, Evropsko komisijo, drugimi institucijami in organi EU, nacionalnimi vladami in drugimi deležniki, kot so nevladne organizacije.

– Partnerstvo »Mesta enakosti« se bo osredotočilo na vprašanje enakopravnosti za vse skupine prebivalstva, na pojav diskriminacije v mestih. Cilj partnerstva je pripomoči k ustvarjanju okolij za enakost v naših mestih.

– Partnerstvo »Hrana« bo obravnavalo teme, kot so agroekologija, prehranska pravičnost, dostop do zemljišč in upravljanje javnih zemljišč; s ciljem prispevati k razvoju bolj trajnostnih in pravičnih prehranskih sistemov.

Kot partnerji se na razpis lahko prijavijo mesta, združenja mest in reprezentativne organizacije, organi držav članic, EU institucije, ter nevladne organizacije in deležniki EU, ki delujejo na obeh tematskih področjih.

Del razpisne dokumentacije je referenčni dokument »background paper«, v katerem so navedene informacije o upravičenih prijaviteljih, o postopku izbora ter merila za izbor. Dokument vsebuje še opise tem, na katere se bodo partnerstva osredotočala.

Rok za prijavo na razpis je 29. september 2023.

Dodatne informacije o Urbani Agendi za EU, obstoječih in že zaključenih tematskih partnerstvih in o aktualnem razpisu za tematska partnerstva so na voljo na spletnih straneh: Partnerships | UAEU (urban-initiative.eu)