Trajnostni razvoj, urejanje prostora in podnebne spremembe

0
71

Za nami je prvi seminar iz serije Trajnostno urejanje prostora. Njegov namen je bil zbuditi interes slušateljev za sodelovanje v procesih urejanja prostora in opozoriti na to, kako zelo dolgi so procesi uresničevanja splošno prepoznanih in javno nadvse pomembnih politik v urejanju prostora, še posebno kadar to zahteva spremembe utečenih praks našega način življenja in delovanja ter spremembe razmerij moči kot je to potrebno v primeru ciljev trajnostnega razvoja.

Sporočilo prvega seminarja je, da koncept trajnostnega razvoja že petdeset let sorazmerno neučinkovito nagovarja razvito družbo, da mora spremeniti vodenje in odločanje o razvoju na način, da bo hkrati z ekonomskim razvojem zagotovila dolgoročno vzdržno ravnanje z naravnimi viri, večjo družbeno enakost in pravičnost ter da moramo v ta namen svojo vlogo v sistemu iskati vsi, ki smo opolnomočeni in zainteresirani za dosego teh ciljev. Za urejanje prostora je koncept trajnostnega razvoja pomemben, ker opozarja na to, da je pomen družbenih in okoljskih vidikov razvoja ključen za človekovo preživetje in zahteva, da se zato vsak poseg in delovanje človeka v prostoru dosledno presoja z vidika učinkov na družbeni, okoljski in ekonomki razvoj ter da družbeni in ekonomski razvoj nikoli nista podrejena ekonomskemu. Koncept izpostavlja pomen celovitega načrtovanja in upravljanja prostora, izpostavlja pomen medgeneracijskega, čez sektorskega in čezmejnega ukrepanja in povezovanja. Na splošno preusmerja pozornost od projektnega k strateškemu načrtovanju in povečuje pomen javnih prostorskih politik na račun zamejevanja posamičnih interesov in zasebnih pobud v prostoru.

Podnebne spremembe se s konceptom trajnostnega razvoja ujemajo v
tem, da tudi njih povezujemo z vplivi dejavnosti človeka na okolje in da dodatno
opozarjajo družbo na veliko ranljivost naravnega in bivalnega okolja.  Za blaženje in prilagajanje podnebnih sprememb
so potrebne zelo podobne spremembe v navadah in odnosu do narave in okolja kot
za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Če pogledamo na primer mobilnosti
vidimo, da sta z vidika ciljev trajnostnega razvoja ključna preusmeritev na
aktivno mobilnost in javni potniški promet, ki hkrati zagotavljata zmanjšanje ogljičnega
odtisa, okoljskih obremenitev z negativnimi vplivi avtomobilskega prometa in
fosilnih goriv ter izboljšanje javnega zdravja in kakovosti bivanja. Trajnostna
mobilnost zahteva preurejanje prometnega in javnega prostora, ki z dobrim
urbanističnim in izvedbenim načrtovanjem postane hkrati privlačen za pešce in
kolesarje in odporen na podnebne spremembe.

V predavanju je Maja Simoneti z IPoP-a predstavila celovit pogled na povezave med konceptom trajnostnega razvoja, urejanjem prostora in podnebnimi spremembami, osvetlila je širok časovni in vsebinski okvir ter izpostavila kontekste urejanja prostora, ki običajno radi uhajajo iz naših misli ob soočanju z aktualnimi vprašanji in problemi, je pa njihovo sidranje v naši zavesti lahko zelo koristno, ko načrtujemo delovanje in se vključujemo v procese urejanja prostora.


Seminarji so namenjeni članicam Mreže za prostor in drugim, ki jih zanima poglobiti svoje znanje o trajnostnem urejanju prostora. Seminarji so del Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Vsebina na strani Trajnostni razvoj, urejanje prostora in podnebne spremembe se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI