Pop up posvet o osnutku Dolgoročne podnebne strategije Slovenije

0
202

Do konca septembra je
v javni obravnavi Dolgoročna podnebna strategija Slovenije. Dokument naj bi na
ravni države začrtal pot za spopadanje s podnebnimi spremembami za naslednjih
30 let, in s tem našo prihodnost. Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo
si že dlje časa prizadevata za bolj resno ukrepanje države v zvezi s podnebno
krizo. Da bi si izmenjali znanja in mnenja o dokumentu v razpravi, smo članice
mrež povabili na prvi skupni pop up dogodek*.

Sprejetje Dolgoročne podnebne strategije je obveznost
države, ki izhaja iz EU Uredbe o upravljanju energetske unije in podnebnih
ukrepov. Osnutek, ki je v javni razpravi, zasleduje na politični ravni
dogovorjen cilj, da EU postane podnebno nevtralna do leta 2050 in v Uredbi opredeljen
cilj zmanjšanja emisij TGP za 40 % do leta 2030 glede na leto 1990. Evropska
komisija je sicer pred dnevi predlagala dvig cilja za leto 2030 na vsaj 55 %,
odbor Evropskega parlamenta za okolje se je zavzel, da bi moral cilj biti 60-%
zmanjšanje emisij. Nevladne organizacije menijo, da bi naj ta znašal celo 65 %.
To je v skladu s poročilom Združenih narodov Emission Gap report iz leta
2019, ki pravi, da bi morali globalne emisije med leti 2020 in 2030 vsako leto
zmanjšati za 7,6 %.

Razprava je potekala prek spletne platforme Zoom v obliki
živahne izmenjave stališč. Mnenja sodelujočih v razpravi so bila do dokumenta
pretežno kritična. Podnebna strategija v svoji končni sliki predvideva podnebno
nevtralno družbo, vendar pa ne opredeli poti ali jasnih ukrepov, kako bi to
lahko dosegli. Prav tako so po mnenju sodelujočih premalo ambiciozni vmesni
cilji do leta 2030 in 2040. Ne naslavlja načinov proizvodnje in potrošnje,
manjkajo ji mnogi horizontalni ukrepi. Čeprav predvideva celovito preobrazbo
družbe, ji prav družbena dimenzija skoraj v celoti manjka.

Razpravo iz dogodka je mogoče strniti v naslednje ključne
poudarke:

 • Podnebna strategija ne prinaša ničesar novega.
  Vse ukrepanje prelaga na prihodnje dokumente, procese in delovna telesa, ki še
  niso vzpostavljena.
 • Dokument se premalo ukvarja z dejanskimi
  podatki, več pa s političnimi zavezami. Dokumenti, na katerih sloni, med njimi
  je pomemben tudi Nacionalni energetski in podnebni načrt (revizija dokumenta se
  predvideva leta 2023) so zastavljeni premalo ambiciozno. Tudi če se izvede vse,
  kar je predvideno v tem načrtu, bomo že leta 2026 prekoračili mejo 1,5 °C.  O konceptu ogljičnih proračunov se sploh ne
  razpravlja.
 • Cilji so nezadostni in že ob sprejetju
  strategija ne bo več skladna z aktualnimi cilji EU. Stavi se na zeleno rast,
  torej še vedno vključuje koncept gospodarske rasti, ki bo prinašala višji
  standard, kar ne pomeni tudi višje kakovosti življenja.
 • Strategija trenutno predvideva dve poti do
  nevtralne družbe: uporaba jedrske energije ali sintetični plini. To nista edini
  možni poti, več truda bi bilo treba nameniti prizadevanjem v smeri zmanjšanja
  rabe energije in obnovljivih virov energije, ob upoštevanju ciljev varstva
  narave.
 • Na področju prometa manjkajo prioritete
  ukrepanja. Ta sektor je eden izmed najbolj problematičnih, a je v dokumentu
  zastavljen premalo ambiciozno, brez pomembnih ukrepov, kot je zmanjševanje
  prometnih tokov. Manjka odločitev, da bi se namesto v ceste vlagalo v
  železniško infrastrukturo in aktivno mobilnost, ni jasno, kako nameravamo
  povečati energetsko učinkovitost v prometu. Strategija zelo poudarja
  elektrifikacijo, ki pa ji manjka hierarhija, torej najprej elektrifikacija
  javnega potniškega prometa, potem prehod iz osebnih vozil na javni potniški
  promet. Tudi biogoriva so še vedno prepoznana kot »rešilna bilka«, čeprav glede
  na pridobljene količine in posredno škodo niso smiselna. Omenja se tudi prehod
  na plin, kjer se zanemarja dejstvo, da je infrastruktura za tak prehod draga,
  rešitev pa slaba. Manjka tudi širši pogled na to, kaj ustvarja vsakodnevne
  poti, kot je poselitveni vzorec in opremljenost naselij s storitvami in
  stanovanji.
 • Na področju kmetijstva se ne omenja sprememb
  prehranjevalnih navad prebivalcev, manjkajo tudi ukrepi na področju
  poljedelstva. Za področje živinoreje bi ob zmanjšanju rabe goriv moralo biti
  obravnavano tudi zmanjšanje količine mesa v prehrani.
 • Z vidika gozdarstva je potrebno oblikovati
  ukrepe, ki bodo zagotavljali zdravje gozdov. Probleme imamo z zagotavljanjem
  stabilnosti gozdov, kar lahko vodi v zmanjšanje njihove zmožnosti za ponor CO2,
  na kar sicer strategija zelo računa.
 • Strategija ne zagotavlja zadostne podlage za
  mesta in občine pri oblikovanju svojih podnebnih dokumentov.
 • Glede na to, da strategija cilja na temeljito
  spremembo družbe, se z družbo in ljudmi zelo malo ukvarja. Ne odraža niti
  osnovnega razumevanja družbe, ne ločuje na posameznike, skupnosti in
  institucije. V zvezi s človeškimi viri in horizontalnimi ukrepi nima začrtane
  poti.
 • V dokumentu je skromno obravnavano področje
  vpliva podnebnih sprememb (in prilagajanje nanje) z vidika javnega zdravja,
  posebej vpliv na zdravje starejših in mestnega prebivalstva. Tukaj ima velik
  vpliv tudi urejanje prostora in zagotavljanje kvalitetnih zelenih površin.
 • Za uspešno izvajanje ciljev podnebne strategije
  bo potrebno veliko investicij. Vlaganje v ukrepe in druge aktivnosti, ki nam
  bodo omogočila sledenje zastavljenim ciljem, bi morali biti v dokumentu bolj
  konkretno zastavljeno. Investicije v infrastrukturo se ne zgodijo čez noč, zato
  je potrebno začeti čim prej ukrepati.

Članice mrež smo se na koncu strinjale, da dokument v
trenutni obliki ne more uspešno začrtati poti k podnebno nevtralni družbi.  Pripombe, podane na dogodku bodo upoštevane
pri pripravi skupnih pripomb mrež, ki jih bosta mreži oddali v okviru javne
obravnave dolgoročne podnebne strategije Slovenije.

*pòp (ȍ ó)
kratica, urbanizem: kratko za Pogovor o prostoru.

úp -a m (ȗ) kar se upa: upamo na poglobljeno razpravo, izmenjavo mnenj in učenje drug od drugega.

Foto: Nina Plevnik, IPoP

Vsebina na strani Pop up posvet o osnutku Dolgoročne podnebne strategije Slovenije se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI