Podnebno ogledalo še naprej kaže neprijetno prometno podobo

0
106

Konec januarja 2021 je izšlo novo Podnebno ogledalo 2020, v
katerem so strokovnjaki ocenili zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za
leto 2019 glede na Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov
do leta 2020 (OP TGP). Še vedno najbolj in preko zastavljenih ciljev naraščajo
emisije iz prometa. Čeprav kaže, da je Slovenija zastavljene cilje po tem
programu dosegala, se je potrebno zavedati, da so bili cilji, glede na današnje
zavedanje o stanju in nujnosti ukrepanja, premalo ambiciozni, še posebej ker
gre za pomemben vmesni korak k doseganju potrebnih ciljev do leta 2030 na
prehodu v podnebno nevtralno družbo do 2050.

Kaj kaže ogledalo glede doseganja ciljev

V ne-ETS[1] sektorju je največji povzročitelj emisij TGP  še vedno promet, ki narašča in znaša 52,9 % ne-ETS sektorja. To je edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju 2005−2018 povečale, in sicer za kar 31,9 %, kar je za 4,9 odstotne točke več od cilja OP TGP. Prva ocena za leto 2019 pa sicer kaže na zmanjšanje za okrog 3,4%. Dejansko so se leta 2018 zmanjšale samo emisije v sektorju široka raba in ravnanje z odpadki, v drugih pa so se povečale, poleg prometa tudi v industriji (tisti, ki ni del ETS sektorja) – ta dosega že 11 % deleža ne-ETS sektorja. Poleg deleža energije iz obnovljivih virov energije, je zaostanek tudi na polju energetske učinkovitosti glede energetske prenove stavb. Poročilo o doseganju ciljev najdemo v Zvezku 1 ogledala.

Struktura emisij TGP po sektorjih neETS v letu 2018. Vir: Podnebno ogledalo 2020, Zvezek 1

Podnebno ogledalo predlaga sistemske ukrepe

»Prizadevanje za zmanjšanje rabe
energije in emisij je zato v prihodnje potrebno okrepiti v vseh sektorjih in
jih na nacionalni ravni prepoznati kot prednostne… To pomeni, da bodo morali
vsi sektorji, z izjemo kmetijstva, svoje emisije TGP zmanjšati na minimum glede
na leto 2005. Neizpolnjevanje cilja v katerem od sektorjev bi ogrozilo cilj
celotne države. Da bi se temu lahko izognili, je bistveno, da ukrepamo takoj.
Če bomo do leta 2030 uspešni, bodo podnebne spremembe še lahko obvladljive. Od
učinkov ukrepanja bodo zelo odvisne ekonomske in druge posledice podnebnih
sprememb, ki bodo bremenile družbo, gospodarstvo, podjetja in posameznike.«,
navajajo avtorji Podnebnega ogledala v svojih ključnih ugotovitvah in
opozarjajo, da bodo morali vsi sektorji, svoje emisije TGP zmanjšati.
Nedoseganje cilja lahko ogrozi cilj celotne države. Za bolj celovit pristop je letošnje
Podnebno ogledalo predstavilo tudi analize in priporočila na treh sistemskih
področjih, ki so kritična in ključna za doseganje potrebnih ciljev do leta 2030
in podnebne nevtralnosti do leta 2050. Gre za:

 • Zeleno javnofinančno reformo, v okviru katere se priporoča ustanovitev
  stalnih institucij za upravljanje vključevanja podnebne politike v različne
  vidike javnih financ,  učinkovitejši
  sistem oblikovanja cen ogljika, zlasti v ne-ETS sektorjih, vključevanje
  podnebnih ukrepov v načrtovanje in spremljanje javnofinančnih izdatkov in
  naložb. Napredek zelene javnofinančne reforme namreč ne bo zadosten, dokler je
  »podnebje« samo okoljsko vprašanje;
 • Energetsko prenovo stavb ožjega vladnega
  sektorja
  , ki analitično
  naslavlja vzroke zaostajanja pri doseganju ciljev in problem postavljenega
  cilja na vrednosti zgolj energetsko prenovljene površine, kjer niso opredeljeni
  drugi ustrezni kazalniki energetske učinkovitosti, npr. zmanjšana raba energije
  in emisij TGP, rabo obnovljivih virov energije in trajnostna mobilnost na ravni
  sektorja, ki bi omogočali učinkovito spremljanje in vrednotenje izvajanja
  ukrepov. Javni sektor mora biti v tem pogledu zgled ukrepanja;
 • Organiziranost za izvajanje podnebne
  politike
  , ki med drugim predlaga
  enotno spletno, neposredno in javno dostopno platformo vseh področij, nabor
  vseh ukrepov znotraj njih in njihovih kazalnikov, pristojnih institucij in
  odgovorih oseb, časovne okvirje ukrepanja, odzivanja, poročanja, nadzora in
  korigiranja. Opozarja tudi na manko kompetentnosti in števila ustrezno
  strokovno usposobljenih zaposlenih v javni upravi, ki je enak, če ne večji
  problem kot organiziranost. Pozornost naj bo usmerjena na sistemski
  pristop pri pripravi dokumentov, planov in programov z objektivnimi izhodišči,
  konkretnimi ukrepi in jasno določenimi nosilci odgovornosti.

Ukrepi za zmanjševanje emisij iz prometa

Emisije CO2 iz prometa še vedno
najbolj izstopajo iz celotne politike podnebnega ukrepanja. Iz zvezka  Promet je razvidno, da se je v letu 2018 število potniških kilometrov (JPP)
leta 2018 po več letih rasti zmanjšalo. Potniški kilometri po železnicah so se
nekoliko povečali glede na preteklo leto, v medkrajevnem avtobusnem prevozu so
se prvič po letu 2013 zmanjšali, in sicer za 5,7 %, zmanjšali so se tudi v mestnem
javnem potniškem prometu. Višje emisije so posledica povečanja prometne
aktivnosti, pomembno pa se je povečala tudi prodaja goriva tujim vozilom.
Zaradi slabega trenda na področju prometa, bo nujno intenzivno izvajanje
ukrepov, ki jih za obdobje do 2030 predvideva Nacionalni energetski in podnebni načrt, predvsem v podporo javnemu potniškemu
prometu in kolesarjenju, vključno s pripravo državne strategije javnega
potniškega prometa. Spremeniti se mora obdavčitev vozil glede na emisije CO2 in
obračun potnih stroškov v podporo JPP, kolesarjenju in hoji. Država mora pripraviti
tudi usmeritve in mehanizme za boljšo integracijo prostorskega in celostnega
prometnega načrtovanja – strategijo oziroma smernice, ki bodo jasno opredelile prioritete,
cilje in navodila za prostorsko načrtovanje in integracijo celostnega
prometnega načrtovanja ter mehanizme in obveznosti integracije celostnih
prometnih strategij in občinskih prostorskih načrtov. Poenostaviti je treba
postopke umeščanje kolesarskih povezav v prostor ter priporočljivo angažirati
koordinatorje za kolesarstvo na regionalni ravni, ki pripomorejo k temu, da so
lokalni in nacionalni akterji med seboj usklajeni.


[1] ETS (emission trading system) je sistem trgovanja z emisijskimi kuponi, ki zajema narave v energetiki in industriji, ki povzročajo emisije TGP).


Vir naslovne fotografije: Inga Gezalian na Unsplash

Vsebina na strani Podnebno ogledalo še naprej kaže neprijetno prometno podobo se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI