[URBANA AGENDA] Že letos razpis za partnerstvi na temo vode in razogljičenja stanovanj

Odkar je bila leta 2016 z Dogovorom iz Amsterdama sprejeta aktualna Urbana agenda, se je zagnalo že 18 partnerstev, ki so namenjana njenemu uresničevanju.

V partnerstvih sodelujejo deležniki z različnih ravni upravljanja (evropske, nacionalne in lokalne), njihov cilj pa je oblikovanje priporočil za boljšo zakonodajo, boljše financiranje in boljše znanje na posameznem tematskem področju.

Enajst partnerstev je že zaključilo z delom. Trenutno jih deluje sedem: Trajnostni turizem, Ozelenjevanje mest, Kultura in kulturna dediščina, Javno naročanje, Vključevanje migrantov in beguncev, Mesta enakosti in Hrana.

Novembra 2023 so evropski ministri za stanovanja in urbani razvoj na neformalnem ministrskem srečanju v okviru španskega predsedstva Svetu Evropske unije potrdili novi temi: Na vodo občutljivo mesto in Razogljičenje stanovanj, lokalni načrti za ogrevanje in hlajenje.

Kdaj lahko pričakujemo razpis za partnerje?

Preden lahko partnerstva začnejo z delom, je treba raziskati teme in opredeliti obseg tematskih partnerstev. Kaj že obstaja in kaj je bilo na tem področju že narejeno? Kakšni so izzivi in priložnosti? Zato sta zdaj v pripravi predhodni oceni (ex-ante assessment) za obe temi. Oceni morajo potrditi direktorji direktoratov za urbane zadeve držav članic na srečanju, ki bo predvidoma junija.

Po potrditvi bo Evropska pobuda za mesta v imenu Evropske komisije objavila razpis za partnerje. Razpis bo predvidoma odprt od avgusta do oktobra, tako da bodo imeli zainteresirani partnerji dovolj časa za prijavo.

Kaj obsegata temi?

Temi partnerstev bosta natančneje določeni s predhodno oceno, splošni okvir pa je določen z dogovori iz Gijona.

Mesto, občutljivo na vodo

Vse večji problem odvajanja deževnice v evropskih mestih, ki je posledica hitre urbanizacije in pozidave tal, predstavlja izziv. Če k temu dodamo še vplive podnebnih sprememb, kot so intenzivnejše padavine, ki jim sledijo sušna obdobja, se poveča nevarnost poplav na gosto pozidanih območjih z nizko zmogljivostjo odvodnjavanja. Uporaba pristopa upravljanja na več ravneh bi bila lahko koristna pri reševanju vprašanj, kot so poplave, in bolj trajnostnem upravljanju vodnih virov v mestih po Evropi.

Razogljičenje stanovanj, lokalni načrti za ogrevanje in hlajenje

Razogljičenje stavbnega fonda do leta 2050 je eden od številnih ambicioznih energetskih in podnebnih ciljev Evropske unije. Nedavno sprejeta Direktiva o energetski učinkovitosti (EED) določa, da morajo mesta z najmanj 45.000 prebivalci pripraviti lokalne načrte za hlajenje in ogrevanje. Na nacionalni ravni morajo države članice predložiti nacionalne energetske in podnebne načrte ter dolgoročne strategije prenove za povečanje energetske učinkovitosti in posodobitev stavbnega fonda. Za izvajanje teh politik sta bistvena upravljanje na več ravneh in vključevanje različnih zainteresiranih strani. Partnerstvo bo obravnavalo vprašanje razogljičenja stanovanjskih stavb s spodbujanjem okrožnega pristopa, torej obravnave izziva po okrožjih.

Vas zanima več o trenutnih in prejšnjih tematskih partnerstvih v okviru Urbane agende za EU? Obiščite stran o partnerstvih!

 

Avtor novice je Evropska pobuda za mesta, prevod in priredba IPoP v okviru Urbane kontaktne točke.

Naslovna fotografija: EUI