[VABILO IN PROGRAM]: KONFERENCA PRESOJA UČINKOV NA PROSTOR

Ministrstvo za naravne vire in prostor napoveduje konferenco Presoja učinkov na prostor: Uvajanje presoje učinkov na prostor v Sloveniji in različni pristopi k presoji v čezmejnem prostoru, ki bo 30. novembra 2023 v Ljubljani.

Izkušnje pri nas in na tujem kažejo, da so razvojne politike različnih ravni pogosto slabo usklajene z dolgoročnimi strateškimi cilji in usmeritvami prostorskega razvoja. Kaže se potreba po bolj celovitem in povezanem upravljanju s prostorom, ki zahteva okrepljen dialog med deležniki ter s tem bolj odprto in povezano pripravo ter izvajanje politik na vseh ravneh upravljanja.

Teritorialna agenda 2030 z vizijo trajnostne prihodnosti za vse kraje in ljudi izpostavlja nujnost razumevanja in vključevanja raznolikih potreb območij v pripravo politik. K temu lahko pripomore tudi presoja učinkov na prostor. S pilotno aktivnostjo za izvajanje teritorialne agende, ki se je ukvarjala z vprašanji, kako politike sprožajo neravnovesja v čezmejnem prostoru, smo preverili pristop presoje učinkov politik na prostor na različnih območjih in oblikovali priročnik. Aktivnosti za razvoj in implementacijo presoj učinkov na prostor podpira tudi Evropska komisija. Odbor regij pa uporablja presojo učinkov na prostor in oblikuje mnenja k zakonodajnim aktom EU s podporo instrumentarija za presoje, ki ga je razvil program ESPON.

Presoja učinkov na prostor omogoča identifikacijo učinkov, ki jih lahko ima doseganje ciljev in izvajanje ukrepov posameznih politik na rabo in upravljanje s prostorom ter, širše, na gospodarstvo, družbo in okolje. S tem seznani pripravljavce politik o učinkih njihovih politik ter omogoča, da se cilji in ukrepi politik uskladijo s potrebami in izzivi različnih, npr. podeželskih, urbanih, gorskih, čezmejnih območij.

Kako se uvajanja presoje učinkov na prostor lotevamo pri nas? Katere so dobre prakse v drugih evropskih državah in kako se presoj učinkov politik na prostor lotiti v čezmejnem prostoru?

Na ta vprašanja bomo poskušali odgovoriti na konferenci PRESOJA UČINKOV NA PROSTOR, ki jo Ministrstvo za naravne vire in prostor organizira 30. novembra 2023 v Ljubljani.

VABILO IN PROGRAM

Vabljeni!

 

Konferenca Presoja učinkov na prostor je za člane Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirske zbornice Slovenije (IZS) priznana kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje. Člani/ce ZAPS pridobijo 3 kreditne točke za sklop B (Teorija in referenčna praksa). Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Konferenco organizira Ministrstvo za naravne vire in prostor. IPoP − Inštitut za politike prostora ministrstvo podpira pri organizaciji.
Dogodek bo potekal v slovenščini in angleščini s simultanim tolmačenjem.

Ilustracija: Manca Krošelj