Dobrodošel Zakon o celostnem prometnem načrtovanju

0
52

V javni razpravi je predlog Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (do 22.3.2021), ki je povsem nov sistemski
zakon. Zakon pozdravljamo, saj je k prometu in njegovi transformaciji potrebno
pristopiti celovito ter ukrepe trajnostne mobilnosti ter prometno in prostorsko
načrtovanje skozi dobro načrtovanje bolje povezati. Zakon tako določa cilje in
načela prometnega načrtovanja, vrste celostnih prometnih strategij (državno,
regionalno, lokalno), pravila za povezovanje prometnega in prostorskega
načrtovanja ter pravila sofinanciranja načrtovanja in ukrepov trajnostne mobilnosti.

Posledice prometa in njegovega naraščanja so največji vir emisij CO2
v netrgovalnem sektorju (trgovalni sektor z emisijskimi kuponi predstavlja
energetika in večji del industrije) – skoraj 53% vseh emisij toplogrednih
plinov (TGP), kot kaže tudi Podnebno
ogledalo 2020
. Da je naslavljanje emisij TGP iz prometa res trd oreh, kaže
tudi Nacionalni
energetski in podnebni program
, ki edino za promet do leta 2030 ne
predvideva zmanjšanja, tako kot za druge sektorje, temveč še nadaljnje (vendar
omejeno) naraščanje za 12%. Po letu dni od sprejema tega načrta je tako
predlagani zakon znak, da se na sistemski ravni, ki je potrebna podlaga za
transformacije mobilnosti vendarle premika.

V osnutku zakona tako vidimo nekatere dobrodošle opredelitve že
ustaljenih terminov trajnostne mobilnosti kot na primer trajnostna mobilnost,
aktivna mobilnost, mobilnostni načrt, eksterni stroški prometa. Vključevanje
slednjih v celostno prometno načrtovanje je tudi eno izmed temeljnih načel. V
okviru občinskega načrtovanje so posebej naslovljeni aktivna mobilnost,
parkirna politika in mobilnostni načrti.

Posebno poglavje pa je namenjeno prometnemu načrtovanju v okviru
prostorskega načrtovanja, v okviru katerega se morajo upoštevati celostne
prometne strategije, načrtovati se morajo območja prijaznega prometa,
opredeljene so zasnove lokalne infrastrukture za pešce in za kolesarje.

Kot posvetovalno telo ministra, pristojnega za promet se bo oblikoval
Svet za celostno prometno načrtovanje, posebej pa se določajo tudi nevladne
organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju trajnostne mobilnosti.
To so organizacije, ki delujejo vsaj na enem od področij trajnostne mobilnosti,
s svojim delovanjem pomembno prispevajo k spodbujanju trajnostne mobilnosti ter
izvajajo promocijo ali širijo strokovno znanje na področju trajnostne
mobilnosti. Takih je v Sloveniji že nekaj in so že pridobile status delovanja v
javnem interesu na področju prometa, predlagana zakonska ureditev pa ta status
postavlja na pravo mesto, saj si te organizacije prizadevajo ravno za
trajnostno mobilnost.

Mreža za prostor se bo na osnutek zakona odzvala v okviru Koalicije za trajnostno prometno politiko. Več o trajnostni mobilnosti pa lahko spremljate tudi na Slovenski platformi za trajnostno mobilnost.


Foto: Jacek Dylag na Unsplash

Vsebina na strani Dobrodošel Zakon o celostnem prometnem načrtovanju se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI