Sporazum o zelenih mestih

0
220

Mesta so ključnega pomena za uresničevanje okoljskih ciljev EU. Na mesti ravni je bilo izvedenih že veliko uspešnih ukrepov, vendar so potrebna nadaljnja prizadevanja za reševanje naraščajočih okoljskih izzivov. Mesta so tista, ki lahko spodbudijo spremembe, potrebne za reševanje teh izzivov in prispevajo k boljšemu izvajanju okoljske zakonodaje EU. Sporazum o zelenih mestih bo podpiral mesta pri njihovih prizadevanjih za doseganje bolj zdravega okolja ter s tem izboljšal kakovost življenja mestnih prebivalcev.

Gre za za pobudo Evropske komisije za mesta, ki se zavzemajo za varovanje naravnega okolje, s čimer želijo narediti mesta čistejša, bolj zdrava in gospodarna z viri. Sporazum o zelenih mestih se bo začel izvajati leta 2020, njegov uradni začetek je predviden v okviru Evropskega tedna mest in regij, kjer bo na voljo tudi za podpis županom. Sporazum je usklajen z evropskim zelenim sporazumom in se povezuje z novo Strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

Spodbujali bodo mesta, ki so pripravljena okrepiti ukrepe na petih področjih ravnanja z okoljem, povezanimi z izboljšanjem kakovosti zraka, narave in biotske raznovrstnosti, zmanjšanjem hrupa, izboljšanjem ravnanja s komunalnimi odpadki in pospeševanjem krožnega gospodarstva ter izboljšanjem kakovosti vodnih teles in učinkovitosti rabe vode.

Podpisnice sporazuma bo mestom ponudil večjo prepoznavnost za njihovo okoljska prizadevanja, okvir za učinkovitejše upravljanje lokalnih virov, tehnično podporo za načrtovanje in izvajanje okoljskih ukrepov, boljši dostop do informacij o možnostih financiranja, priložnosti za izmenjavo znanj in dobrih praks ter komunikacijsko povezavo med mesti in evropskimi oblikovalci politik.

Pobudo skupaj z Evropsko komisijo izvajajo EUROCITIES (vodilni partner) skupaj z ICLEI in CEMR.

Načrti za ozelenitev mest

Sporazum o zelenih mestih se povezuje tudi z novo Strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, ki med drugim predvideva tudi t.i. “načrte ozelenitve mestnih okolij”.

Komisija v zvezi s tem poziva evropska mesta z vsaj 20.000 prebivalci, naj do konca leta 2021 razvijejo ambiciozne “načrte za ozelenitev mest”. Ti naj bi vključevali ukrepe za ustvarjanje biotske raznovrstnosti in dostopnih mestnih gozdov, parkov in vrtov, za mestne kmetije, zelene strehe in zidove, ulice, obdane z drevesi, urbane travnike in urbane žive meje. Prav tako si naj mesta prizadevajo izboljšati povezave med zelenimi površinami, odpraviti uporabo pesticidov, omejiti pretirano košnjo mestnih zelenih površin in druge škodljive prakse biotske raznovrstnosti.

Da bi olajšala to delo, bo Komisija leta 2021 v skladu z novim Sporazumom o zelenih mestih skupaj z mesti in župani ustanovila platformo EU Urban Greening Platform. To bo potekalo v tesnem sodelovanju z Evropskim paktom županov. Načrti za ozelenitev mest bodo imeli osrednjo vlogo pri izbiri Evropske zelene prestolnice 2023 in Evropskega zelenega lista 2022.


Spletna stran z informacijami o Sporazumu o zelenih mestih:  https://ec.europa.eu/environment/urban/green_city_accord.htm

Spletna stran, na kateri bodo objavljene novice in aktivnosti v zvezi s Sporazumom o zelenih mestih: http://www.eurocities.eu/eurocities/projects/Green-City-Accord&tpl=home


Naslovna fotografija: Nina Plevnik, IPoP – Inštitut za politike prostora

DELI

NAPIŠI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here