Pridobivanje statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju prostora

0
486

Že nekaj časa lahko društva pridobijo status v javnem interesu na področju urejanja prostora. Kar zaenkrat velja le za društva bo po sprejemu novega Zakona o urejanju prostora možno tudi za druge statusne oblike nevladnih organizacij. Delovanje nevladnih organizacij na področju urejanja prostora, ki je v zadnjih letih precej naraslo, praviloma presega osebne interese posameznikov, zato bi bile mnoge upravičene do statusa v javnem interesu. Kako do njega in kakšne so ugodnosti?

Seznam društev, ki so pridobila status delovanja v javnem interesu na področju urejanja prostora, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je skromen. Ne gre toliko za težavnost pridobivanja tega statusa ali morebitno odklonilno stališče ministrstva v postopku, temveč prej za to, da imajo nevladne organizacije morda premalo konkretnih informacij, kakšen je postopek pridobitve statusa v javnem interesu na področju urejanja prostora.

Društvo ali druga nevladna organizacija lahko pridobi več statusov delovanja v javnem interesu, zato za pridobitev statusa v javnem interesu na področju urejanja prostora ni nujno, da je glavno težišče njenega delovanja prav na tem polju.

V skladu z novim Zakonom o urejanju prostora, ki je trenutno še v postopku sprejemanja v Državnem zboru, bodo status v javnem interesu na področju urejanja prostora dobile vse statusne oblike nevladnih organizacij, ne samo društva (45. člen predloga), atka organizacija pa bo lahko zoper prostorski izvedbeni akt vložila tudi tožbo zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa urejanja prostora, ob pogoju, da je pred tem aktivno sodelovala v postopku priprave tega prostorskega izvedbenega akta upravičena tudi do pravnih sredstev v postopku priprave tega akta (58. člen predloga). En predstavnik v novem telesu Prostorskem svetu bo imenovan s strani nevladnih organizacij v javnem interesu (41. člen).

Trenutno pa lahko ta status pridobijo le društva (ne pa tudi zavodi ali ustanove) in sicer na podlagi 30. člena Zakona o društvih in  Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora. Za področje prometa in energije je že razveljavljen na podlagi Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa in energije, za področje prostora pa še velja.

O vlogi za pridobitev statusa odloča Ministrstvo za okolje in prostor, torej je potrebno vlogo nasloviti na to ministrstvo (Dunajska 48, 1000 Ljubljana). Vloga se pripravi v obliki dopisa, pod zadevo pa navedete »Zahteva za pridobitev statusa društva, ki na področju urejanja prostora deluje v javnem interesu«. Vloga in priloge naj bodo pregledne. V vlogi predstavite izpolnjevanje pogojev:

  1. Kratek opis društva – kdaj je bilo ustanovljeno in s kakšnim namenom ter poslanstvom. Predvsem podrobneje opišite delovanje na področju urejanja prostora in izhaja iz temeljnega akta društva (priložite dokazilo o vpisu društva, iz katerega izhaja, da je društvo ustanovljeno že najmanj dve leti in temeljni akt društva, iz katerega izhaja (tudi) dejavnost urejanja prostora);
  2. Navedbo, da ustanovitelji društva in člani niso pravne osebe javnega prava (npr. občina, javni zavod);
  3. Navedbo s podatki o zakonitem zastopniku društva: ime in priimek, EMŠO in stalno prebivališče;
  4. Opis iz katerega izhaja, da je društvo sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu (priložite poročilo o delu za zadnji dve leti, iz katerega mora biti razvidno redno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo na področju urejanja prostora v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje);
  5. Navedbo, da ima društvo izdelan program bodočega delovanja (priložite program dela za tekoče leto);
  6. Navedbo, da društvo izkazuje na področju urejanja prostora pomembnejše dosežke (priložite prilogo, v kateri so opredeljeni pomembnejši dosežki društva na področju urejanja prostora – društvo mora izpolnjevati najmanj tri od kriterijev, opredeljenih v 3.členu Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (3. člen). Vse dosežke/programe/projekte/aktivnosti opišite in za vsak dosežek priložite dokazila, na podlagi katerih izkazujete dosežek.

Ministrstvo za okolje in prostor odloča o vlogi za pridobitev statusa v javnem interesu v upravnem postopku (po Zakonu o splošnem upravnem postopku) in odloči z odločbo. Po pridobitvi statusa mora društvo vsako leto do 31.marca tekočega leta predložiti Ministrstvu za okolje in prostor poročilo o delu za preteklo leto (iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti v javnem interesu) in program dela za tekoče leto.

Društvo, ki deluje v javnem interesu na področju prostora ima naslednje ugodnosti:

Vsebina na strani Pridobivanje statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju prostora se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI