Pametno javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev

0
305

Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije vas vabimo na seminar, ki ga organiziramo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Inženirsko zbornico Slovenije. Občine, kot izvajalke številnih infrastrukturnih projektov so zavezane k javnemu naročanju, ki je kompleksen proces, še posebej ob upoštevanju celovitega pristopa z vsemi posledicami, ki jih določenega projekta na lokalno okolje. Občinam so na voljo razna orodja, ki jim lahko pomagajo pri javnem naročanju, v tem primeru arhitekturnih in inženirskih storitev oz. učinkovitem upravljanju infrastrukturnih projektov. Na seminarju vam bomo podrobno predstavili dve takšni orodji:

Občine, kot naročniki, v tehničnih specifikacijah zasledujejo različne cilje, da čim bolj natančno opredelijo svoje zahteve glede prostorske umeščenosti, velikosti, namembnosti, funkcionalnosti, energetske učinkovitosti, okoljske sprejemljivosti, trajnosti, stroškovnih in vseh drugih vidikov v zvezi z gradnjo, ki je predmet arhitekturnih in inženirskih storitev. Zato bo predstavitvam orodij sledila okrogla miza, na kateri bodo s kratkimi iztočnicami te različne cilje osvetlili strokovnjaki iz različnih področij in v skupni razpravi poiskali morebitne dodatne ukrepe za pametno javno naročanje.

Okroglo mizo bo moderiral Bojan Vogrinčič, LEA Pomurje

  1. Matjaž Harmel, Zavita – okoljska sprejemljivost
  2. Bojan Vogrinčič, LEA Pomurje – energetska učinkovitost
  3. Občina Lendava – izkušnja občine ob uporabi BIM orodja pri gradnji razglednega stolpa
  4. Milan Železnik, Evropski pravni center – uporaba merila stroški v življenjski dobi
  5. Rajko Leban, GOLEA – tehnična pomoč za pripravo dokumentacije
  6. Tanja Horvat, Mestna občina Kranj – izzivi občine ob javnem naročanju
  7. Urška Skok Klima, MJU – Skupno javno naročanje
  8. Predstavnik SIBIM – tehnološki vidik (predstavitev rešitve že v 1. delu)

 

Predviden program:

8.30     prihod in registracija

9.00     pozdravni nagovor

9.10     Predstavitev Smernic za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, MJU in IZS

11.00   odmor

11.20   predstavitev BIM tehnologije, SiBIM (Slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvu)

12.00   okrogla miza

13.30   zaključek

Še beseda o orodjih

BIM TEHNOLOGIJA

Priložnosti za učinkovitejše gradbeništvo so tudi v obravnavi in optimizaciji procesov pred gradnjo, med gradnjo in po zaključeni gradnji objektov. Informacijsko modeliranje gradbenih objektov (angl. Building Information Modelling, kratica BIM) je proces, ki se prične pred gradnjo in ima za cilj izdelati digitalni model gradbenega objekta, sestavljen iz gradnikov, ki ustrezajo konstrukcijskim elementom realnega objekta. Skupen BIM-model omogoča lažjo izmenjavo podatkov za potrebe različnih panog, ki sodelujejo pri gradbenem projektu. BIM-orodja podpirajo parametrično modeliranje in omogočajo nove ravni prostorske vizualizacije, simulacijo gradnje objektov skladno s terminskim planom, statično analizo konstrukcij, analizo trajnostnih parametrov objekta, natančne izvlečke količin materiala in posledično bolj učinkovito vodenje projektov. BIM-proces vključuje investitorje, vodje projektov, arhitekte, projektante, izvajalce in upravitelje objektov, ki v vseh fazah projekta izboljšujejo BIM-model, kar na koncu privede do aktualiziranega modela (PID). Občine, kot investitorji lahko s pomočjo tega orodja spremljajo objekt od umeščanja v prostor, vse faze gradnje do kasnejšega upravljanja vse do konca življenjskega cikla. Orodja podpirajo procese v petih dimenzijah, ob že znanem 3D še s časovno in stroškovno komponento. V okviru Strategije pametne specializacije je BIM-pristop prepoznan kot ena izmed tehnologij za podporo koncepta pametnega mesta, zato je proces uvajanja te tehnologije, ki je veliki večini občin še povsem nepoznana nujna.

SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE ARHITEKTURNIH IN INŽENIRSKIH STORITEV

Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev je pripravilo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS), Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS), Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS), DARS, d. d., DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za infrastrukturo. Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), in opredeljujejo postopke naročanja arhitekturnih in inženirskih storitev, tj. storitev, ki jih opravljajo pooblaščeni arhitekti in pooblaščeni inženirji na področju graditve objektov in širše.

Poseben poudarek smernic je opredelitev nabora meril za oddajo javnega naročila, kar je skladno z zahtevo ZJN-3, da »za oddajo javnega naročila storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev naročnik ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila«.

Za vsako fazo investicijskega projekta morata tako naročnik kot investitor sprejeti odločitev o njeni izvedbi, načinu oz. postopku izvedbe, časovnem in finančnem okvirju ter izvajalcih. Če se investitor odloči, da določene faze investicijskega projekta ne izvede z lastnimi kadrovskimi viri, mora uporabiti mehanizem javnega naročanja in pri tem upoštevati veljavno zakonodajo ter dobro prakso na tem področju. Pri javnem naročanju arhitekturnih in inženirskih storitev na področju graditve objektov je dobra praksa še posebej pomembna, saj pozitivni in negativni učinki izbire izvajalca arhitekturnih in inženirskih storitev multiplikativno vplivajo na stroške gradnje, še bistveno bolj pa na stroške obratovanja in vzdrževanja ter končne razgradnje objekta.

Smernice so orodje, ki ga pripravljavci smernic priporočajo naročnikom za uporabo in ki daje primerne ter z ZJN-3 usklajene usmeritve, kako naj postopek javnega naročila za izbiro izvajalca arhitekturnih in inženirskih storitev praviloma poteka. Smernice priporočajo vsakokratno prilagajanje konkretnemu predmetu javnega naročila s pomočjo izbire postopkov, pogojev in meril, ki so najbolj ustrezni za konkreten primer in razmere na trgu ter omogočajo ponujanje velikim, srednje velikim in majhnim ponudnikom.

Vsebina na strani Pametno javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev se avtomatsko generira s spletne strani https://skupnostobcin.si/kategorija/prostor/urbani_razvoj/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI