Mesečne e-novice Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo – avgust 2020

0
85

Uvodnik

Andrej Gnezda
(Umanotera): Zgradite mi…

Podnebne vsebine so ravno dobile dober zalet in za trenutek
se je zazdelo, da bo reševanje podnebne krize dobilo potrebno težo v političnih
razpravah in finančno podporo v proračunih. Pa se je zgodila pandemija. In kot
pritiče ravnanju politike v vsaki krizi, tudi tokrat opazujemo nekritično pehanje
za rastjo in izigravanje ter prikrojevanju zakonodaje.

Najprej je vlada sprejela protikoronsko zakonodajo, ki
omejuje sodelovanje nevladnih organizacij in strokovnih institucij v postopkih
izdaje dovoljenj in soglasij. Sledil je interventni zakon za odpravo ovir pri
izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji. Ta z enim
členom in enim stavkom določa, da je »izvedba pomembnih investicij, določenih
na podlagi tega zakona, v javno korist.« In potem je »z neba« (ali bolje rečeno
iz 2. nadstropja z Dunajske 48) padel še seznam 187 »pomembnih« investicij v
skupni vrednosti 7,7 milijarde evrov. Ministrstvo za okolje in prostor je
žlahtni nabor nadgradilo še z javno razpravo novele gradbenega zakona, ki
sporne člene iz izredne protikoronske zakonodaje – te je trenutno zaustavilo in
v presojo vzelo ustavno sodišče – prenaša v redno zakonodajo. In dodalo še
rešitev, da bo gradbena dovoljenja za pomembne investicije, ki so na seznamu,
izdajalo kar ministrstvo samo!

In kaj najdemo na seznamu projektov, ki je »padel z neba« in
v pripravo katerega ni bil vključena širša in strokovna javnost? Kontroverzne
projekte, kot so 2. blok NEK, 3. razvojna os in hidroelektrarna Mokrice ter
cestne in plinske projekte, ki kažejo, da je seznam »ujetnik duha preteklosti«.
Politika tako še naprej vztraja pri več stomilijonskih in nekaj milijardnih
projektih, kot da se iz TEŠ 6, afere vseh afer, ni naučila ničesar. Gradnja
večmilijardnih projektov, kot je drugi blok nuklearne elektrarne, prikrojevanje
postopkov za izgradnjo HE Mokrice na računa varstva narave in uničevanje
najboljših kmetijskih zemljišč za gradnjo avtocest, nas ne bodo popeljali iz
krize, temveč bodo obstoječo še povečali.

Prihaja nov večletni finančni okvir EU, ministrstvo pa je
napovedalo tudi mobilizacijo vseh preostalih virov, kot so podnebni in vodni
sklad, nacionalni proračun in zasebna sredstva za izvedbo »pomembnih
investicij«. Razvojnih sredstev bo tako v naslednjih letih veliko, zato je
pomembno, da jih namenimo za projekte v javnem interesu, v interesu ljudi.

Javna korist pa se ne opredeli z enim členom v interventnem
zakonu, temveč v širokem dialogu in na podlagi strokovnih presoj. Le tako bomo
lahko identificirali projekte, ki nas bodo popeljali iz krize in nas ne bodo
vodili v novo.

Namesto asfalta in betona ter gradnje velikih
infrastrukturnih projektov moramo najprej zgraditi……

…kulturo demokracije.

Aktualno v okviru mrež

Ustavno sodišče z odločitvijo o
začasnem zadržanju nekaterih členov ZIUZEOP pritrdilo nevladnim
organizacijam

Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvajanje spornih
določil interventnega zakona glede NVO in okoljskih presoj in bo odločalo o
ustavnosti teh členov. To praktično pomeni, da do končne odločitve Ustavnega
sodišča še naprej veljajo določila Gradbenega zakona o sodelovanju nevladnih
organizacij v integralnem postopku in da se lahko gradi šele po pravnomočnosti
gradbenega dovoljenja. Več >>>

Spremembe Gradbenega zakona
rahljajo okoljske varovalke in lajšajo legalizacijo

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Zakona
o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona
(v javni razpravi do
31.8.2020), hkrati pa je bilo objavljeno tudi
sporočilo o pomembnejših spremembah. S predlogom sprememb se med drugim
nadaljuje oženje pravic nevladnim organizacijam v postopkih presoj vplivov na
okolje in dovoljuje gradnja pred pravnomočnim gradbenim dovoljenjem in to, ne
glede na to, da so nekatere rešitve, ki jih je uvedel interventni Covid zakon (ZIUZEOP),
postavljene pod vprašaj ustavnosti (odločitev Ustavnega
sodišča). Več >>>

Fotografija: Jürgen Rübig, Pixabay

Načrt za okrevanje po pandemiji
naj bo zelen

Četudi je danes pozornost osredotočena predvsem na
odpravljanje posledic epidemije, v mreži nevladnih organizacij za
trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo poudarjamo, da bi morali
voditelji pri načrtovanju prihodnjih korakov upoštevati tudi dejstvo, da se podnebna
in ekološka kriza zaradi epidemije nista nič zmanjšali in zatorej načrt za
okrevanje usmeriti v sinergijsko naslavljanje obeh obstoječih kriz. Več >>>           

Odprto pismo članom Odbora
Evropskega parlamenta za regionalni razvoj (REGI)

62 nevladnih organizacij, med njimi tudi Plan B za Slovenijo, je evropskim poslancem, ki so člani Odbora za regionalni razvoj, poslalo pismo s pozivom, da iz evropskega sklada za pravični prehod izključijo fosilna goriva. Med ta sodi tudi zemeljski plin, ki ima zaradi visokih izpustov CO2 in metana uničujoč vpliv na ljudi, biotsko raznovrstnost in podnebno krizo. Več >>>

Iz aktivnosti članic Mreže za prostor

Članice Mreže za prostor smo podprle tri projekte naših sočlanic

V petek, 10. julija 2020, je v Mariboru potekal prvi v seriji Idejnih zajtrkov za članice Mreže za prostor. Namenjen je bil predstavitvi projektnih predlogov članic na presečnem polju urejanja prostora in podnebnih sprememb, ki prek malih lokalnih aktivnosti, rešitev oziroma intervencij v prostoru prikazujejo možnosti za ukrepe na širši oziroma sistemski ravni. Več >>>

Foto:Gregor Salobir

Namesto novega zakona le spremembe Stanovanjskega zakona – brez
stanovanjskih zadrug

21. julija 2020 je v javno razpravo prešel Zakon o
spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. Po tem, ko je prejšnja vlada
za sprejem pripravila nov stanovanjski zakon, se je nova vlada odločila le za
spremembe in dopolnitve obstoječega zakona, katere pa ne vključujejo
stanovanjskih zadrug. Več >>>

Kako strateški dokumenti vplivajo
na izboljšanje pogojev za aktivno mobilnost

V IPOP so pregledali mednarodne, državne in lokalne strateške dokumente, ki obravnavajo področje aktivne mobilnosti, ter analizirali odstopanja med različnimi ravnmi in razlike med zapisanimi cilji ter izvedenimi ukrepi. Dodana so tudi priporočila načrtovalcem politik, ki obravnavajo področje aktivne mobilnosti. Več >>>

Pri spremembi namembnosti iz
stavbnega v kmetijsko zemljišče sta nujna zgodnje vključevanje lastnikov in
dobra utemeljitev

Aprila letos je Ustavno sodišče odločalo o ustavnosti
spremembe namembnosti iz stavbnega v kmetijsko zemljišče in v konkretnem
primeru v občini Bled odločilo, da je bila sprememba sprejeta v
nasprotju z ustavnimi pravicami lastnika. Več o tej, za prakso
prostorskega načrtovanja zelo pomembni odločitvi (ter kaj to sploh pomeni), v
prispevku >>>

V Škofji Loki bomo septembra
odprli Šolsko ulico ljudem

Septembra bodo v IPOP pomagali pri nekajdnevnem odprtju Šolske ulico. Odprta ulica (angl. open streets) je ulica, na kateri imajo pešci in kolesarji prednost, na njej se odvija zanimiv program, tranzitni motorni promet je omejen, omogočen pa je dostop za lokale in prebivalce ob ulici. S tem ukrepom bo omogočena varna hoja šolarjem v šolo, meščanom pa prijeten sprehod med mestnim jedrom in območjem vojašnice. Več >>>

Fotografija: Občina Škofja Loka

Ustvarjalni laboratorij v gradbeni
jami

Za Bežigradom že nekaj tednov nastaja nov ustvarjalni
prostor, ki bo konec poletja postal prizorišče za eksperimentiranje in
oblikovanje z naravnimi materiali. Na območju skoraj tridesetletne gradbene
jame v bližini Bežigrajskih dvorov prve obrise dobiva ustvarjalni laboratorij
KRATER, ki bo lokalnim prebivalcem, umetnikom in drugim ponujal možnost in
prostor za uresničitev različnih projektov. Več >>>

Hitro s kolesom po Gorenjski

Iz CIPRE poročajo o uspehu operacije Hitro s kolesom, v
okviru katere so sodelovali pri vzpostavitvi prve regijske mreže izposoje koles
v urbanih naseljih petih občin – sistema Gorenjska.bike. Poleg tega so v
sodelovanju z učitelji mentorji in sodelujočimi občinami preverili primernost
šolskih okolišev za kolesarjenje ter pripravili priporočila za nadaljnje
urejanje šolskih poti. Več >>>

Načrtovanje hodljivosti – prvi
koraki v Črni na Koroškem

V okviru programa Aktivno v šolo in zdravo
mesto
 so v IPOP že junija začeli sodelovanje z Občino Črna na
Koroškem, ki se je uspešno odzvala pozivu Načrtujmo
skupaj zdravo mesto!
 Aktivnost predvideva sodelovanje z lokalnimi deležniki
v procesu priprave Lokalnega
načrta hodljivosti
, s katerim želijo izboljšati pogoje za hojo in poskrbeti
za zdravje prebivalcev in za kakovost njihovega bivanja. Več >>>

Razvili smo aplikacijo Kolesarsko
mesto

Iz Mariborske kolesarske mreže sporočajo, da so v sklopu projekta Kolesarsko mesto razvili tudi aplikacijo za mobilne telefone. Več o aplikaciji Kolesarsko mesto >>>

Mesta mestom #2: Katalog dobrih
praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj

Iz IPOP sporočajo, da so izdali drugi katalog Mesta
mestom #2- Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj.
Katalog gradi na pristopu prvega,
v katerem so predstavili 13 izmed 97 dobrih praks mest programa URBACT, tokrat
pa izpostavljajo izključno domače dobre prakse. Več >>>

Iz aktivnosti članic mreže Plan B za Slovenijo

Za trajnostno ureditev Tavčarjeve
ulice v skladu s Celostno prometno strategijo MOL

Koalicija za trajnostno prometno politiko je Mestno občino
Ljubljana pozvala, da ne skrene s poti trajnostne prometne politike, katere
rezultat je za ljudi ena najbolj prijaznih evropskih prestolnic z visoko
kakovostjo bivanja. Mestno občino Ljubljana spodbujajo, da v ureditev
Tavčarjeve ulice vključijo trajnostne elemente in tako ulico uredijo podobno,
kot je bilo to storjeno na Dalmatinovi ulici. Več o pozivu >>>

Direktiva o okoljski odgovornosti
– opomin Evropske komisije

Evropska komisija je zoper Slovenijo izdala uradni opomin zaradi neupoštevanja sodbe sodišča EU (C-529/15). Po sodbi mora biti pravica, da od pristojnega organa zahteva ukrepanje z določanjem preventivnih ali sanacijskih ukrepov v primeru okoljske škode, dana vsem fizičnim in pravnim osebam. Slovenija mora uskladiti stanje v roku treh mesecev. PIC je pripravil več informacij o direktivi ter o tem ter kako je le-ta upoštevana v Sloveniji >>>

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt –
ambiciozna strategija ali ohranjanje statusa quo?

Pri določanju okvira za zeleno okrevanje Evrope bodo imeli
ključno vlogo nacionalni podnebni energetski načrti. Ključna področja, kjer je
Slovenija pri Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu premalo
ambiciozna so: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, opuščanje rabe
premoga in drugih fosilnih goriv, delež obnovljivih virov
energije in cilji ter ukrepi na področju prometa. Več >>>

Novo poročilo poziva države članice, naj sredstva EU za
regije in gospodarsko okrevanje preusmerijo v podnebno nevtralnost

Pred zasedanjem Evropskega sveta, ki bo razpravljal o novem sedemletnem proračunu EU, sta mreži Climate Action Network (CAN) Europe in CEE Bankwatch Network objavili poročilo, ki opredeljuje konkretne predloge za naložbe, ki so potrebne za zagotovitev zelenega okrevanja. Poročilo vključuje tudi konkretne predloge za Slovenijo, ki so jih pripravili v društvu Focus. Več >>>

OBČINE PROTI PLASTIKI ZA ENKRATNO
UPORABO

O tem, kaj se dogaja na področju zmanjšanja uporabe
plastičnega pribora v slovenskih občinah (medtem ko čakamo na prenos Direktive o plastičnih
izdelkih za enkratno uporabo
v naš prostor), si preberite v članku Ekologov
brez meja. Več >>>

Vloga nacionalnih sodišč pri
doseganju ciljev Pariškega sporazuma

V prispevku s strani PIC si lahko preberete več o vlogi nacionalnih sodišč pri uresničevanju ciljev mednarodnega režima podnebnih sprememb, ki jih določa Pariški sporazum. Več >>>

Pritožba na Evropsko komisijo –
vse, kar morate vedeti.

Več o postopku pritožbe na Evropsko komisijo si lahko
preberete v daljšem prispevku s strani PIC, kjer se med drugim lahko poučite o
tem, kakšna pravna sredstva so na voljo posameznikom, kako potekata pritožba
pri Evropski komisiji ter nadaljnje komuniciranje s pritožnikom ter zakaj se
tega sploh lotiti. Več >>>

Priporočila nacionalnim sodiščem v
postopku predhodnega odločanja na Sodišču EU

Kadar imajo nacionalna sodišča vprašanja
glede veljavnosti ali razlage prava EU, lahko na Sodišče EU vložijo
predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki interpretira pravo EU v konkretnem
primeru. To je eden od temeljnih mehanizmov prava EU; njegov namen pa je
zagotovitev enotne razlage in uporabe prava EU. Razlago postopka predhodnega
odločanja, kdaj se ga lotiti ter dodatne informacije o tem so pripravili v PIC.
Več >>>

Med trajnostnim razvojem in
odrastjo

Trajnostni razvoj skuša uskladiti gospodarski razvoj, družbeno enakopravnost ter omejitve zemeljskega ekosistema. Lahko ga razumemo kot etični sistem, ki lahko diskurzu odrasti doda potrebno globalno etično usmeritev. Več o tem v daljšem prispevku s strani Focusa. Več >>>

Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani

Ob pripravi drugega vladnega poročila o udejanjanju ciljev
trajnostnega razvoja v letu 2020 so tudi NVO pripravile svoje lastno
poročilo civilne družbe z naslovom Za
trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani
. Več na strani Humanitasa >>>

ZGODBA O PLASTIKI IMA LAHKO SREČEN
KONEC

Letošnji dan okolja so Ekologi brez meja obeležili
s slovensko spletno premiero filma Zgodba o plastiki (The Story of
Plastic) ter s Čist-E-debato s protagonistoma filma Delphine Lévi Alvarès
in Froilanom Gratejem, ki sta opozorila na globalne
razsežnosti plastičnega problema. Več >>>

Prebivalci evropskih mest so ZA čistejši zrak in PROTI stanju pred Covidom

Večina prebivalcev mest po Evropi si ne želi, da bi se
onesnaženost zraka vrnila na raven pred Covidom. Podpirajo korenite spremembe v
prometu, da bi ohranili izboljšanje kakovosti zraka, kaže vseevropska
raziskava
 mednarodnega raziskovalnega podjetja YouGov. Več >>>

Študija: polnjenje e-tovornjakov v urbanih območij lahko
zniža emisije cestnega tovornega prometa za petino

Z zagotavljanjem ustrezne polnilne infrastrukture za
električne tovornjake na pomembnih urbanih vozliščih bi lahko EU v desetletju
zmanjšala emisije ogljikovega dioksida za tovornjake za več kot petino (22 %).
Več >>>

Uspešna doselitev barjanskega
okarčka, ene najbolj ogroženih vrst metuljev v Evropi

Iz DOPPS poročajo o uspehu projekta PoLJUBA , v okviru katerega je bil desetletje po lokalnem izumrtju v območju Naravnega rezervata Iški morost tja ponovno naseljen metulj barjanski okarček, ena izmed 15 najbolj ogroženih vrst dnevnih metuljev v Evropi. Več >>>

Fotografija: Janez Tarman

POLETNO BRANJE V DRUŽBI PTIC

V DOPPS v branje priporočajo poletno številko revije Svet
ptic. Več >>>

Napovednik dogodkov

Vsak ponedeljek: Kolesarski zajtrk
v Mariboru

Da bi čim več ljudi spodbudili k trajnostnemu načinu prevoza, so se na
Mariborski kolesarski mreži odločili, da kolesarje vsak ponedeljek na poti po
opravkih pogostijo s kavico, rogljičkom in sadjem! Kolesarski zajtrk strežejo
med 7:30 in 9:00; lokacije zajtrka pa so različne. Več >>>

18.8.: Javna razpravah o spremembah in
dopolnitvah stanovanjskega zakona

Več o dogodku s strani Mreže STANOVANJA ZA VSE na povezavi  >>>

20.-23.8.: 10 Let Živih dvorišč

Ob desetem rojstnem dnevu Živih dvorišč se lahko udeležite katerega izmed
dogodkov, ki so del pestrega programa. Več >>>

22.8.: Praznovanje desete
obletnice skupnostnega vrta Onkraj gradbišča

Vabljeni na praznovanje desete obletnice skupnostnega vrta Onkraj gradbišča z bogatim programom. Več >>>

Foto: arhiv KUD Obrat

29. 8.: Strokovna ekskurzija v
Pahernikove gozdove

V CIPRI bodo v okviru projekta GozdNega izvedli strokovno
ekskurzijo v Pahernikove gozdove. Brezplačna strokovna ekskurzija je namenjena
vsem obstoječim in bodočim lastnikom gozdov, ki se bodo spoznali s socialno,
ekološko in proizvodno funkcijo gozdov na primeru Pahernikovih gozdov. Več >>>

9.9.: Delavnica »Trajnostna
mobilnost v javni upravi«

Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in
aktivacijo na vseh področjih, tudi mobilnosti. Zato v Focusu in v Umanoteri vabijo
vse javne uslužbence, ki upravljajo z organizacijo (splošne službe), vodje ali
zaposlene v sektorjih, direktoratih in službah, ki se večkrat srečujejo s
prometno problematiko ter vse, ki vas zanima koncept trajnostne mobilnosti, da
se jim pridružite na delavnici »Trajnostna mobilnost v javni upravi«. Več >>>

19. 11.: Konferenca: Kako lokalne skupnosti merijo in
učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov

V Umanoteri in Focusu vas vabijo k udeležbi na 5. nacionalni konferenci o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov. Na konferenci boste lahko od slovenskih in tujih predavateljev z veliko praktičnimi izkušnjami izvedeli več o spremljanju izpustov toplogrednih plinov in načrtovanju ukrepov za njihovo zmanjšanje na ravni občin ter se seznanili z navdihujočimi domačimi projekti zniževanja izpustov na področjih energetike in mobilnosti. Drugi del dogodka bo namenjen praktični delavnici o merjenju izpustov in načrtovanju ukrepov blaženja podnebnih sprememb v lokalnih skupnostih. Več >>>

Vabila k sodelovanju

Kje ti je letos prevroče v Ljubljani?

Vsi, ki za dnevne opravke uporabljajo kolo ali hodijo peš, vedo, da poleti ljubljanske ulice postanejo zelo vroče in da se je nekaterim delom mesta takrat bolje izogniti. Letos prebivalce Ljubljane v prostoROŽu vabijo, da na spletni zemljevid vnesejo lokacije, ki jih sami zaznavajo kot najbolj vroče. Za lokacijo, ki bo največkrat vnešena, bo prostoRož pripravil nabor ukrepov za ohlajanje območja, ki jih bo ob zaključku projekta predstavil mestnim odločevalcem. Več >>>

Avtor: Studio Ljudje

31.8.: Usposabljanje: Mladi agenti
za okolje-zdravje

V IMZTR v okviru Partnerstva za okolje in zdravje
organizirajo brezplačno usposabljanje za mlade. Spoznali se bodo z metodologijo
raziskovanja, ki je lahko v pomoč pri naslavljanju problematike okolja-zdravja;
velik poudarek pa bo na praksi. Več na FB
dogodku
ter na sledeči povezavi >>>

Urejanje zelenih površin –
prispevajte svoje mnenje!

V Mreži za prostor vabijo k sodelovanju v raziskavi o zelenih površinah v urbanem okolju. Vprašalnik je namenjen vsem, ki se v javnem in zasebnem sektorju ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem, projektiranjem, gradnjo, rabo in vzdrževanjem zelenih površin, vključuje splošna vprašanja o delu in pristopu k delu, pa tudi o vidikih urejenosti in rabe zelenih površin. Več >>>


Naslovna fotografija: Idejni zajtrk Mreže za prostor / Avtor: Gregor Salobir

Vsebina na strani Mesečne e-novice Mreže za prostor in Mreže Plan B za Slovenijo – avgust 2020 se avtomatsko generira s spletne strani http://mrezaprostor.si/category/clanki/feed/, z dovoljenjem avtorjev.

DELI